Personvern og personopplysningerKron tar sikkerhet og personvern på alvor. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person. Personvern handler om å beskytte personopplysninger slik at uvedkommende ikke får kjennskap til opplysningene vi innhenter eller mottar. Du har selv rett til å bestemme hva andre skal få vite om dine personlige forhold.

Hvordan behandler Kron dine personopplysninger?

Kron er behandlingsansvarlig og forplikter seg til å behandle alle opplysninger innenfor rammene av personopplysningslov- og forskrift. Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger som er offentlig tilgjengelig, opplysninger som vi er pliktige å gi til offentlige myndigheter og som åpenbart ikke er konfidensielle.

Kron behandler alle personopplysninger innen rammen av gjeldende Personopplysningslov- og forskrift. Kron oppfyller meldeplikten til Datatilsynet for oppbevaring av informasjon som gjelder kunden.

Kron innhenter personopplysninger fra kunder, representanter for kunder og offentlige registre. Dette omfatter først og fremst opplysninger om finansiell og praktisk situasjon, kunnskap og erfaring med investeringer samt holdning til risiko. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne yte investeringsrådgivning, for å initiere etablering av avtale, og oppfylle selskapets avtaleforpliktelser. 

Kron er en del av Formuesforvaltning-gruppen. Behandling av personopplysninger kan utføres i tilknyttede datterselskaper eller morselskap (oversikt tilgjengelig her). Kron bruker eksterne IT-leverandører som kan behandle eller oppbevare personopplysninger. Behandling og oppbevaring av personopplysninger vil foretas primært innen EØS-området, men ved behov kan det også være utenfor. Dersom behandling og lagring av personopplysninger foretas utenfor EØS-området skal dette reguleres i henhold til samme krav som stilles til norsk personvernlovgivning.

Lydopptak

Kron plikter etter loven å ta opp alle telefonsamtaler, noe som også omfatter mobiltelefon. Opptakene behandles på lik måte med alle øvrige personopplysninger som innhentes. 

Chat

Alle chat samtaler lagres automatisk i tolv måneder. Dersom du er kunde og er logget inn vil samtalene lagres så lenge ditt kundeforhold varer hos Kron. Dette er fordi vi er pliktig for å overholde vår konsesjon innenfor investeringsrådgivning. Når ditt kundeforhold med Kron avsluttes slettes dine opplysninger fra våre systemer i forhold til lovens krav til rapportering.

Rett til innsyn i egne personopplysninger

I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Det er frivillig å gi fra seg opplysninger til Kron, og fullmakter kan dermed trekkes tilbake. En slik tilbaketrekning av fullmakter kan medføre at Kron grunnet mangel på opplysninger må avslutte kundeforholdet. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Kron. 

Kron oppbevarer opplysningene så lenge de er relevante for rådgivningsarbeidet og samarbeidet for øvrig. Personopplysninger vil deretter slettes, så fremt det ikke foreligger lovbestemt plikt til oppbevaring.  

Som kunde i Kron kan du finne og endre dine lagrede personopplysninger ved å logge inn, enten via app eller nettside. Hvis du har noen spørsmål så ta kontakt med oss via chatten.

Sletting av personopplysning

Når ditt kundeforhold med Kron opphører, slettes eller anonymiseres dine opplysninger fra våre systemer i forhold til lovens krav til rapportering. Kron er lovpålagt å oppbevare opplysninger i ti år etter at avtaleforholdet er avsluttet med selskapet.

Opplysningsplikt

Kunden er kjent med at Kron kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet, beholdning eller enkelttransaksjoner. Dette kan sikre at Kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt. Dette gjøres for å sikre korrekt skattebehandling av Krons kunder, samt for å møte opplysningsplikten i ligningsloven §6-17 nr. 3.